ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့ခရီးလမ်းတွင် ခရီးသည် နားနေဆောင်များ၊ အတက်၊ အဆင်း တံတားလျှောက်လမ်းများ၊ ချယ်ရီရေယာဉ်(၁၊၂၊၃) ရေယာဉ်များပေါ်တွင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊  ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ကူးတို့ခရီးလမ်းတွင် ခရီးသည် နားနေဆောင်များ၊ အတက်၊ အဆင်း တံတားလျှောက်လမ်းများ၊ ချယ်ရီရေယာဉ်(၁၊၂၊၃) ရေယာဉ်များပေါ်တွင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ကို  (၁-၂-၂၀၂၄ မှ ၃၁-၁-၂၀၂၅)ထိ (၁)နှစ် သက်တမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

close-date-tender